Semalt - “Chrome Scraper” bilen nädip döwmeli

Web gözlemek, internetden mazmuny çalt çykarmak isleýän web gözlegçileri üçin möhüm çykaryjy gural boldy. “Chrome Scraper” olara zerur maglumatlary almak we webdäki sahypany has giňişleýin derňew üçin maglumat bazasyna öwürmek üçin ajaýyp warianty hödürleýär. Ulanyjylar gyryjy giňeltmek guraly bilen Chrome-yň soňky wersiýasyny ulanýandyklaryna göz ýetirmeli.

Garyndaş mazmuny nädip ýygnamaly

Scraper-i ulanmak üçin web gözlegçileri maglumatlary ýygnamak isleýän tablisasyny kesgitlemeli. Soň bolsa, belli bir tablisany Excel-e göçürmek we göçürmek üçin mazmuny Google Doc-a eksport edip bilerler. Ulanyjylar XML faýllarynda käbir elementleri ýerleşdirýän dil bolan XPath ulanyp bilerler. Mysal üçin, belli bir hatarlary ýa-da belli bir atributlary bolan tablisalary tapmak üçin XPath talapyny döredip bilerler. Aslynda, web sahypasyndaky tekstleri kesmegiň ajaýyp usuly. XPath web gözlegçileriniň haýsy mazmuny çykarmak isleýändigini çaklamaga synanyşýar.

Sahypanyň kartasyny nädip meýilleşdirmeli

Web gözlegçiler, belli bir web sahypasyna geçmek we zerur bolan ähli maglumatlary tapmak üçin sahypa kartasyny düzüp bilerler. Gyryjy web sahypasyny gezýär we ähli degişli maglumatlary çykarýar. Hatda Javascript we Ajax we dinamiki sahypalary ulanýan dinamiki sahypalardan maglumatlary alyp biler.

Web sahypalaryndan käbir mazmuny ýok etmek

Dürli saýlaýjylary ulanyp, web skraperi sanawlar, mazmun, suratlar we tablisalar ýaly ähli degişli maglumatlary almak üçin birnäçe web sahypasyna baryp biler. Gyryjy her gezek täze sahypa açanda, ulanyjylar belli bir elementleri gazmaly bolýarlar. Soň bolsa, gyrylan maglumatlar CSV formatlary hökmünde eksport edilip bilner. Bu maglumatlary gyryjy gaty ýönekeý, täsirli we güýçli çykarmak guralydyr. Aragatnaşyk sanawlary, bahalar, önümler, e-poçta we ş.m. ýaly birnäçe artykmaçlygy hödürleýär. DOM (Resminamanyň obýekt modeli) diýlip atlandyrylýan bu gurluş, web gözlegçisine ýokaryk we aşak çykmaga kömek edip biler we beýleki şahalara-da bökmek mümkinçiligini berip biler. Aslynda ol 'agaç' ýaly hyzmat edýär; Ulanyjylara agajyň kiçijik ýapraklaryny tapmaga mümkinçilik berýär. “Chrome” giňeltmesi, gyryp başlamak isleýän agaçlaryndan tapmaga kömek edip biler. Gerekli maglumatlary ýygnandan soň, has giňişleýin derňew üçin saklamak isläp bilerler. Şol sebäpden, "deslapky" düwmelere basmaly we gyryjylara at bermeli.

Birnäçe sahypany nädip döwmeli

Birnäçe web sahypasyndan maglumat çykarmak üçin ulanyjylar belli bir prosedura eýermeli. Mysal üçin, ilki bilen gyryjy giňeltme bilen web sahypalary üçin ähli URL-leri almaly bolýarlar, soň bolsa maglumatlary belli bir formatlara çykaryp bilerler. Web sahypalary beýleki şuňa meňzeş sahypalara baglanyşyklar bilen üpjün etse, web gözlegçileri indiki sahypa geçmek üçin sahypany ulanyp bilerler. Mysal üçin, URL-leriň sanawyny döredip, netijeleri gyrpmak we soň sahypa çykarmak üçin döredip bilerler.

Web gözlegçiler bu guraly aňsat usulda ulanyp bilerler. Tablisa ýaly anyk maglumatlary birnäçe sekundyň içinde tapyp bilerler. Olary göçürip alyp, göni elektron tablisasy programmasyna geçirip bilerler.

mass gmail